Mitä on coaching ja mitä lisäarvoa se voi tuoda juuri sinulle?

01.04.2021

Coaching on coachin eli valmentajan ja coachattavan eli asiakkaan yhteistyösuhde, jonka tavoitteena auttaa coachattavaa löytämään henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa.

Coaching-lajeja on monia: löytyy henkilökohtaisen elämän coachingeja, tiimien coachingeja sekä esimiesten ja johdon coachingia. Kun työnantaja maksaa palvelun, niin käytetään usein termiä business coaching, joka tarkoittaa organisaatiokontekstissa tapahtuvaa coachingia. Life coachingissa taas keskiössä on coachattavan omat tavoitteet. Coachingille ei ole vakiintunutta tai kunnollista suomenkielistä termiä, joten usein se suomennetaan suorasti valmennukseksi.

Coaching on prosessi eli kehityskulku, jossa coach auttaa coachattavaansa ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan, jotta hän kykenee löytämään henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa sekä saavuttamaan tavoitteensa.

Coaching-prosessin avulla coach auttaa coachattavaansa tarkentamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Coach kulkee rinnalla ja tukee, jotta coachattava voi löytää uusia näkökulmia, tunnistaa vahvuuksiaan ja pystyy rakentamaan niiden päälle. Coachaus antaa työkaluja saavuttamaan tavoitteita ja suunnittelemaan toimintastrategioita. Se on reflektoivaa oppimista ja kehitystä.

Coachattavaa autetaan kehittymään ihmisenä ja yksilönä; sekä hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Parhaimmillaan se tarkoittaa, että coachattava voi saavuttaa tai ylittää omat tavoitteensa. Sitä kautta hän auttaa myös koko organisaatiotaan menestymään.

Monet yritykset ovat oivaltaneet, että kilpailukykynsä ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi kannattaa pitää huoli työntekijöistä. Coach voikin auttaa koko organisaatiota, yksittäisiä tiimejä, johtajia tai työntekijöitä.

Miten coaching eroaa muista ohjausmuodoista?

  • Konsultoinnissa pääosassa on konsultti, jolla on tieto ja vastaukset. Coachingissa tieto ja vastaukset ovat coachattavalla itsellään.
  • Mentoroinnissa kokeneempi ekspertti jakaa tietoaan ja kokemustaan aktorilleen eli autettavallaan. Coachingissa coach ei jaa omia kokemuksiaan. Myöskään tietämys tai asiantuntijuus käsiteltävästä aiheesta ei ole välttämättä olennaista.
  • Koulutus on yksittäinen tilanne tai tapahtumasarja, jossa käsitellään, harjoitellaan ja opitaan määriteltyjä sisältöjä. Coaching on pitkäaikainen yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on tukea coachattavaa saavuttamaan tavoitteensa.
  • Työnohjaus keskittyy nykytilan tarkastelemiseen. Coachingissa keskitytään tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin.

 

Mitä lisäarvoa coaching voi tuoda?

Coachin tehtävä ei ole välttämättä mentoroida coachattavaansa, vaan auttaa coachattavaa itse oivaltamaan sopivien kysymysten ja haastamisen kautta.

Aluksi asetettiin TOP3-tavoitteet. Valmentajan kanssa työstettiin näitä ja niissä päästiin hyviin eteenpäin. Palautumiseen ja stressiin liittyen löytyi ratkaisuja, kokonaisuudesta syntyi hyvä kuva ja palaset saatiin rakennettua valmennuksen aikana hyvälle unelle ja palautumiselle.
– Marko Rinkinen, aluejohtaja, Peab

Yksilötasolla coaching voi auttaa itsensä johtamisessa. Itsensä johtamisen taitojen kautta yksilöt voivat saada lisää onnistumisia, motivaatiota ja tulosta panostamalla työhyvinvointiin. Näissä koulutuksissa panostetaan usein esimerkiksi ajankäyttöön, vuorovaikutustaitoihin, itsentuntemuksen kohentamiseen, elämänhallintaan sekä henkilökohtaiseen kasvuun. Joskus myös aloittelevat ja kokeneemmatkin johtajat tarvitsevat apua johtamistaitojensa kohentamisessa.

Uudet esimiehet saivat hyviä työkaluja päivittäiseen johtamiseen, saatiin käynnistettyä ensiaskeleet kohti yhtenäistä Herrfors-johtajuutta. Konkreettisena jatkumona esimiestapaamiset, joita on pidetty nyt 6 kappaletta noin vuoden sisällä. Monella esimiehellä myös henkilökohtaiset sparraukset tuottivat oivalluksia ja konkreettisia hyvinvointi- ja/tai kehittämissuunnitelmia.
– Jan-Erik Höglund, henkilöstöpäällikkö, Oy Herrfors Ab

Ryhmäcoachingissa panostetaan tiimin vuorovaikutuksen, luottamuksen ja roolien tavoitteelliseen kehittämiseen. Valmennuksissa esimerkiksi kirkastetaan tiimin ja koko työyhteisön keskeisimmät tavoitteet ja valjastetaan organisaatiolle käytännön työkaluja, jotka auttavat parhaiden tulosten saavuttamiseen.

Yksilövalmennuksella olemme saaneet sekä johdon että työnjohdon johtamisen uudelle tasolle. Olen ollut vaikuttunut valmennuksen vaikuttavuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Coachauksessa on saatu ymmärrystä osaamisen kapeikoista ja niissä kehitystä. Tämä valmennus johtamiseen antaa esimiehelle ja johdettaville ihan uuden kulman. Meillä on nyt paljon yhtenäisempi johtoryhmä. Kaikki pelaavat samaan maaliin. Rooleja jouduttiin myös muuttamaan: puolet ihmisistä löysi itsensä nykyisessä työssä ja puolet löysi uuden tehtävän. Tämä on jatkuvaa treeniä edelleen. – Mikko Savinko, maajohtaja, Lantmännen

 

Mitä tapahtuu coaching-tapaamisissa?

Ensisijaisen tärkeää on, että coachattava sitoutuu tuomaan ajatuksensa ja mietteensä mahdollisimman rehellisesti esille. Tapaamiskerroilla voidaan käydä läpi samoja teemoja syventävästi taikka käsitellä kokonaan uusia teemoja.

Coaching on niin sanottua epäsuoraa vaikuttamista, jossa coach pyrkii saamaan ihmisen auttamaan itse itseään. Lähtökohtainen oletus on, ettei coachattavassa ole mitään korjattavaa tai ongelmia, mutta hänet saadaan ylittämään itsensä henkilökohtaisessa elämässä ja ammattielämässä.

Yleisin coaching-prosessimalli on GROW:

  • Tavoite (Goal): Mitä coachattava haluaa saavuttaa?
  • Todellisuus (Reality): Missä coachattava on nykyhetkenä suhteessa tavoitteeseen?
  • Vaihtoehdot (Options): Millaisia vaihtoehtoja coachattavalla on tilanteen ratkaisemiseksi?
  • Toimenpiteet (Wrap-up): Mitä coachattava aikoo tehdä seuraavaksi?

 

Sertifikaatit ovat laadun tae

Coach ei ole samalla tapaa sertifioitu ammattinimike kuin vaikkapa lääkäri, juristi tai fysioterapeutti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuka tahansa voi halutessaan käyttää coach-nimikettä ja tarjota coaching-palveluja.

Coaching alalla on erilaisia kattojärjestöjä, joiden sertifikaateilla pystytään varmistamaan, että coach on sertifioitu työhönsä kansainväliset laatustandardit täyttävästi.

Yksi näistä on International Coach Federation (ICF), jonka sertifiointien tarkoituksena on suojata ja palvella coaching-asiakkaita, arvioida ja varmistaa ammatticoachien osaaminen sekä kannustaa ammatticoacheja jatkuvaan osaamiseen kehittämiseen.

ICF-sertifioitu coach taas sitoutuu ICF:n eettisiin sääntöihin, on näyttänyt hallitsevansa ammatticoachin osaamisvaatimukset, tehnyt vähintään 100 tuntia coaching-työtä asiakkaiden kanssa sekä ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan jatkuvasti.

 

Esimerkkejä coaching-sertifikaateista

Certified Business Coaching (CBC)

Certified Business Coach® -koulutus on erittäin arvostettu business coach -koulutusohjelma. Business coaching keskittyy coachingiin erityisesti organisaatio- ja työelämätasolla sekä samalla huomioi ihmisen kokonaisvaltaisuuden.

Certified Business Coach Master (CBCM)

Certified Business Coach Master® -koulutus on syventävä koulutusohjelma business coacheille. Ohjelman aikana coach saa mentorointia, vertaiscoachingia sekä ryhmän ja verkoston tuen.

Certified Executive Coach (CEC)

Certified Executive Coach on mestaritason koulutusohjelma coacheille, jotka ovat fokusoituneet ylimmän johdon coachaukseen. Ohjelmasta valmistuneet ovat osoittaneet vahvaa ymmärrystä ja ammattitaitoa executive-tason työelämästä.

Professional Certified Coach (PCC)

Professional Certified Coach -sertifikaatin saaneet coachit ovat koulutettuja (yli 150 tuntia koulutusta) ja kokeneita (yli 500 coachaustuntia). PCC-sertifikaatti pitää päivittää kolmen vuoden välein.

 

Tutustu Hälsan coach-tarjontaan tiimisivulla.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.