Miksi johtajan pitää tuntea itsensä?

08.04.2022

Viimeisten vuosien aikana työelämä on muuttunut poikkeuksellisen paljon. Kun ympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja turbulenssissa, vaaditaan kaikilta voimavaroja, jotta tilanne pysyy hallinnassa.

Erityisesti johtamiskykyyn tulee kiinnittää huomiota.

Ihmiset reagoivat hyvin eri tavoin muutokseen. Osa haluaa pitää kiinni tutusta ja turvallisesta, kun taas toiset innostuvat uudesta – jotkut ehkä hieman liikaakin. Ei ole kuitenkaan olemassa yhtä oikeaa tapaa toimia muutostilanteessa. Esimiehen rooli on huomioida kaikki huolimatta heidän tavoistaan reagoida. Siksi johtajan itsetuntemus on asia, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Mitä työelämän muutos vaatii johtajalta?

Tänä päivänä johtajan on etenkin osattava olla läsnä. Aitous ja ihmisten kuunteleminen on tärkeää myös päätösten tekemisen kannalta. Mikäli johtaja ei tiedosta, ettei ole aidosti läsnä, johtaminen kärsii.

Aito läsnäolo auttaa johtajaa tuntemaan tiiminsä ja näkemään sen sisäisen dynamiikan lisäksi persoonien väliset erot. On tärkeää ymmärtää, että ihmisten väliset erot ovat hyvin suuria ja että kaikkia ei voi johtaa samalla tavalla. Persoonallisuuserojen lisäksi erilaiset kulttuurit ja taustat vaikuttavat vahvasti siihen, miten työpaikalla toimitaan.

Nykyään johtaminen on hyvin pitkälti yksilöiden johtamista. Johtajan tuleekin kyetä mukauttamaan omaa tekemistään riippuen yksilöiden tarpeista. Siinä missä joku tiimin jäsenistä kaipaa hyvin selkeitä ohjeita, toinen saattaa hyötyä eniten pallotteluseinästä ja sparrailusta.

Johtamisen odotukset ovat kasvaneet kuluneiden vuosien aikana. Tämän päivän työelämässä työpaikalta odotetaan erilaisia asioita kuin ennen. Erityisen tärkeitä tekijöitä työpaikan valinnassa ovat työpaikan ilmapiiri ja vallitseva energia. Se kulttuuri, josta kaikki tekeminen kumpuaa. Juuri johtaja määrittääkin, millaiseen kulttuuriin ihmiset halutaan organisaatiossa kasvattaa.

Hyvä johtaja kykenee rakentamaan tiimin, jossa on mahdollisimman paljon erilaisia vahvuuksia. Erilaisten vahvuuksien myötä tiimiin tulee hyvin erilaisia persoonia. Tällaisen tiimin johtaminen ei aina ole helppoa, mutta itsensä tuntevalle johtajalle se on helpompaa. 

Itsensä tuntemisesta on hyötyä jokaiselle, mutta työelämässä erityisesti johtajien tulisi kiinnittää siihen huomiota. Jotta johtaja pystyy havaitsemaan persoonien ominaisuudet ja erot, hänen täytyy tuntea ensin itsensä riittävän hyvin.

Ihmisten johtaminen lähtee aina itsensä johtamisesta, joten johtajan on ensin tiedettävä, millainen persoona hän itse on. Kun johtaja tuntee oman persoonansa valot ja varjot, hän voi paremmin auttaa tiimiään löytämään sen vahvuudet. Johtajan tiedostaessa omat vahvuutensa, hän pystyy käyttämään niitä paremmin ja tietoisemmin hyväkseen työssään. Vastaavasti heikkouksien tunnistaminen ehkäisee niihin sortumista erityisesti stressaavissa tilanteissa.

Etsi aikaa tutustua itseesi

Aika ajoin johtajan tulisi pysähtyä reflektoimaan itseään ja tarkastelemaan millä tavoin hänen toimintansa näyttäytyy ulospäin. Itsereflektion lisäksi on tärkeää puntaroida yhdessä toisen ihmisen kanssa, kuka olen, missä olen – millainen johtaja olen. Reflektoida voi läheisen ystävän tai kollegan kanssa, mutta myös coachin käyttö on yleistymässä. Coach osaa esittää oikeita kysymyksiä tilanteessa, jota muut tutummat ihmiset katsovat liian läheltä.

Suurimpana ongelmana johtajien reflektoinnissa on usein aika. Tai pikemminkin se, ettei aikaa ole riittävästi pysähtymiseen. Olisi kuitenkin tärkeää löytää edes hetki silloin tällöin ja pohtia, missä olenkaan menossa ja toiminko siten kuin itse haluaisin luontaisesti toimia – vai teenkö näin siksi, että ympäristö olettaa minun tekevän näin?

Kun johtajan itsetuntemus syvenee, myös tietoisuuden taso vahvistuu. Silloin pystyy tekemään parempia päätöksiä suuremmalla varmuudella.

Nykypäivän työelämän jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa johtajan pitää olla aidosti kiinnostunut siitä, miten muutos vaikuttaa ihmisiin. Lähtökohta tällekin on ensin reflektoida, miten muutos vaikuttaa johtajaan itseensä. Jos johtaja on muutoksen jarru, tilanne on hyvin kuormittava paitsi johtajalle itselleen, myös tiimille ja koko organisaatiolle.

Johtajan on voitava kaikissa tilanteissa heijastaa eteenpäin yrityksen arvoja. Arvot ohjaavat kaikkea tekemistä ja ovat kivijalka johon kaikki perustuu. Tärkeää on myös tutkailla johtajan omia arvoja – ovatko ne linjassa yrityksen arvojen kanssa? Arvoperusteisen johtajan alaisuudessa työntekijät pysyvät paremmin ja ovat usein tyytyväisiä.

Mistä matka itseeni kannattaa aloittaa?

Hyvä alku itsetuntemukseen on pitää itselleen säännöllisiä palautekeskusteluja. Kysellä itseltään, miten on mennyt ja teenkö asioita kuten haluaisin tehdä. Mitä voisin muuttaa, jotta näkisin kokonaisuuden paremmin ja olisin parempi johtaja niin tiimille kuin itsellenikin?

Kannattaa muistaa, että hyvä johtajuus ei synny itsestään yhdessä yössä. Anna itsellesi aikaa. Johtajuus ja erityisesti itsetuntemus on elämän mittainen matka sivupolkuineen ja viivytyksineen. Kuten elämää, myöskään johtajuutta ei kannata liikaa suorittaa.

Muista matkan varrella olla itsellesi armollinen, sillä johtajakin on lopulta kuitenkin ihminen. Hyvä johtaja osaa osoittaa myös sen. 

Kuuntele webinaaritallenteita itsetuntemuksen teemakuukauden ajalta. 

Kirjoitusta varten haastatellut henkilöt:

Juha Martikainen, DI, MBA, executive coach, ylemmän johdon valmentaja

Henri Karjula, LitM, business coach

Lue muita blogikirjoituksia