Valmennusinvestoinnin vaikuttavuus ja tuotto

22.05.2024

Valmennusinvestoinnin vaikuttavuus ja tuotto

Investoiminen johtamisen, tiimityön tai koko organisaatiokulttuurin kehittämiseen kiinnostaa monia henkilöstöammattilaisia ja johtajia. Tarve valmennukselle on monelle selvä, mutta epävarmuutta hankinnassa aiheuttaa usein tietämättömyys siitä, miten ja kuinka paljon valmennus vaikuttaa? Millainen on valmennusinvestoinnin tuotto?

Coachingia ja valmennusta on käytetty maailmanlaajuisesti jo vuosikymmeniä organisaatioiden tehokkuuden ja tuottavuuden kehittämiseen. Eripuolilla maailmaa tehtyjen tutkimusten perusteella valmennuksen tuottoaste, ROI (return on investment) on arvioitu korkeaksi. Tarkkoja lukuja ROI:lle on vaikea löytää, sillä valmennuksen aiheuttama kasvu toiminnan tuottavuudessa syntyy useiden laadullisten muuttujien kohenemisen myötä.

Valmennuksen vaikuttavuuden on havaittu syntyvän ainakin kolmea reittiä:

  1. Yksilöiden ja tiimien suorituskyvyn kasvun,
  2. Tarkoituksenmukaisemman tekemisen sekä
  3. Työssä paremmin ja pidempään jaksamisen kautta.


Valmennuksen aiheuttamat tuottavuutta ja kestävyyttä parantavat muutokset

Valmennuksen vaikuttavuus näkyy myös numeerisissa mittareissa. Esimerkiksi Hälsan puolesta vuodesta kahteen vuotta kestäneiden valmennusten jälkeen asiakasorganisaatioissa havaittu huomattavia myönteisiä muutoksia mm. sairauspoissaolojen kustannuksissa, lähtövaihtuvuudessa ja työntekijätyytyväisyydessä (esimerkkejä alla olevassa kuvassa).

Otanta asiakasorganisaatioissa tapahtuneista muutoksista valmennuksen aikana

Coaching ja valmennus parantavat useita tuottavuuteen vaikuttavia laadullisia muuttujia. Valmennus kehittää valmennettavan itsensä johtamisen ydintaitoja kuten itsetuntemusta ja itsensä kehittämisen kykyä. Se kasvattaa itseluottamusta ja poistaa ajatteluun liittyviä rajoitteita kasvun ja kehittymisen tieltä. Tyypillisesti valmennus parantaa huomattavasti stressin ja ajankäytön hallintaa ja mahdollistaa laadukkaan priorisoinnin.

  1. Työyhteisötasolla valmennus lisää tavoiteorientaatiota, vastuunottoa ja työn imua. Taustalla tapahtuu mm. vuorovaikutuksen paranemista ja monipuolistumista.
  2. Esihenkilöille ja johtajille valmennus tuottaa tyypillisesti lisää aikaa johtamiselle. Nuoremmilla johtajilla tai esihenkilöillä oma rooli selkiytyy ja vanhemmilla puolestaan usein tarkentuu kadonnut suunta. Kyky johtaa suoritusta ja johtaa strategisten tavoitteiden mukaisesti paranee. Esihenkilötiimeissä pystytään sitoutumaan yhteisiin johtamisen periaatteisiin. Esihenkilön oman tiimin tyytyväisyys ja tuottavuus näiden myötä kasvavat.
  3. Johtoryhmätasolla valmennuksen vaikutukset näkyvät ryhmän sisäisen luottamuksen, tuloksellisuuden ja toimeenpanokyvyn kasvuna.

Mikä vaikuttaa valmennuksen vaikuttavuuteen?

Tilaajan oma sitoutuminen prosessiin on avainasemassa kun valmennusinvestoinnille halutaan paras tuotto. Tilaaja ei voi ajatella ulkoistavansa organisaationsa ongelmaa valmennuskumppanille vaan tämän on sitouduttava osaltaan kehitysmatkaan. Valmennettavat kokevat työnantajansa sitoutumisen valmennukseen motivoivana ja arvostuksena työntekijää tai valmennettavaa johtajaa kohtaan. Muita vaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. valmennettavan sisäinen motivaatio, luottamus coachiin ja sekä tämän kyky tarkastella omaa toimintaansa itsensä ulkopuolelta.

Tässä kohtaa täytyy todeta, että useimmiten työnantajat aliarvioivat työntekijöidensä tai esihenkilöidensä kyvyn hyötyä coachingista sen perusteella, että työnantajan omat yritykset kehittää ko. henkilön ajattelua ovat epäonnistuneet.

On aina suositeltavaa valita koulutettu ja sertifioitu ammatti-coach. Näin voit varmistua siitä, että saat laadukasta ja tutkittuun tietoon perustuvaa apua. Sertifioidut coachit ovat sitoutuneet ammatilliseen kehittymiseen ja noudattavat tiukkoja eettisiä periaatteita. Coaching on kuitenkin arvokas investointi, jossa ollaan tekemisissä ihmisen tärkeimmän työkalun, ajattelun kanssa. Ammattivalmentajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä valitaan ne mittarit, joilla valmennuksen vaikuttavuutta halutaan mitata. Edellä mainittujen mittareiden lisäksi vaikuttavuutta voidaan mitata mm. erilaisilla johtajuuden ja työyhteisön -arvioilla.

Kirjoittaja on Hälsan valmentaja ja coach Anu Kuhmonen.

Hälsan asiakastyytyväisyys