Molemminpuolinen luottamus on kumppanuuden tärkein elementti

20.06.2022

Ihmiset ovat työyhteisöjen tulevaisuuden rakentajia, joten heistä halutaan pitää kiinni ja heidän hyvinvoinnistaan halutaan huolehtia. Pelkän työsuorituksen johtamisen sijaan ihmisistä välitetään ja heitä arvostetaan kokonaisina. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on työnantajalle tärkeä asia.

Hälsan ajatusmaailmana on työyhteisöjen parantaminen, itsetuntemuksen vahvistaminen ja ihmisläheisen työelämän kehittäminen. Hälsa haluaa, että ihmiset kehittyvät työyhteisöissä ja organisaatiot muuttuvat suorituskeskeisistä työpaikoista ihmisten hyvinvointia tukeviksi työyhteisöiksi. Yksittäisten tempausten sijaan pyritään pitkäjänteiseen kulttuurin muutokseen. Halutaan, että ihmisten perustarpeet, erityisesti kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve saadaan tyydytetyksi.

Jukkatalo x Hälsa:

Hälsan näkemys kulttuurin muutoksesta on selkeä:

“Haluamme edistää kulttuuria, jossa kiinnitetään huomiota ihmisten johtamiseen, itsensä johtamiseen ja hyvinvointiin sekä tiimien yhteistyöhön. Haluamme ihmisten oivaltavan valmennusten myötä omasta tekemisestään ja työyhteisöistään sellaisia asioita, jotka kehittävät heitä ajattelun, tunteen ja toiminnan tasoilla.”, kertoo Hälsan toimitusjohtaja Janne Karjula.

Työn vaatimustaso kasvaa jatkuvasti. Hektisyys ja asiantuntemuksen lisääntyminen ovat kasvavassa määrin jokaisen työntekijän arkea. Jokaisella työntekijällä olisi hyvä olla kyky tunnistaa tavat, joilla tehdä oma työnsä vallitsevissa ja jopa muuttuvissa olosuhteissa mahdollisimman hyvin.

Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi työntekijän tiimi, jonka kokoonpanoon ei voi itse vaikuttaa.

Myös etätyö korostaa tällaisen osaamisen merkitystä.

Miten tässä voi onnistua? Mitä yritys voi tehdä?

“Hälsaa voisi jollain tasolla verrata työterveyshuoltoon, joka on jokaisen yrityksen lakisääteinen kumppani.

Työterveyshuolto pitää huolen työkyvystä, kun taas Hälsa auttaa ihmistä ymmärtämään itseään ja kehittämään omaa toimintaansa työyhteisössä ja elämässä yleisesti. Kun asiantuntijaorganisaatiota johdetaan oikein, on seurauksena koko organisaation jäsenille mielekkäämpää työntekoa ja sitä mukaa mielekkäämpää elämää.”

Hälsan kumppanuusajatuksen ydin on asettaa selkeät tavoitteet organisaation kulttuurille ja säännöllisesti kumppanuuden myötä seurata kulttuurin kehittymistä erityisen kulttuurimittariston avulla.

Käytännössä kumppanuudessa on kolme keskeistä elementtiä:

 1. Hälsa antaa käyttöön kulttuurimittarin, joka tukee organisaation nykytilan mittaamista.Kulttuurimittarin ydin on henkilöstötyytyväisyyden pulssimittaus, josta mittaamista voidaan syventää mm. johtamisen, tiimien, johtoryhmän, itsensä johtamisen tai koko työyhteisön tilan tarkempaan tarkasteluun. Tulosten perusteella ja Hälsan tuella arvioidaan sekä analysoidaan, mitkä ovat yhteistyön seuraavat askeleet ja mitä pitää ottaa huomioon työyhteisön kehittämisen suunnittelussa.
 2. Säännöllinen ohjausryhmätyöskentely on tärkeä osa kumppanuutta. Ohjausryhmä voi kokoontua tilanteen ja tavoitteiden mukaan kvartaaleittain tai jopa kuukausittain. Ohjausryhmään kuuluu jäseniä ylimmästä johdosta ja yhdessä Hälsalaisten kanssa tarkastellaan tavoitteita ja niiden täyttymistä sekä suunnitellaan seuraavat askeleet niin, että ne tukevat organisaation tavoitteita ja sovittuja valmennustoimia.
 3. Valmennukset suunnitellaan mittausten ja ohjausryhmän kokoontumisten pohjalta. Yleensä perustana on jokin ilmiö, jota halutaan muuttaa tai vahvistaa. Valmennukset voivat olla yksilö- tai ryhmävalmennuksia, tarvittaessa molempia. Valmennuskokonaisuus ja sessioiden määrä perustuu siihen, millaiselle ilmiölle muutosta kaivataan.

   Valmennukset rakennetaan siten, että ytimessä on itsetuntemus ja ihmisten johtaminen.

   Valmennukset ovat motivoivia ja innostavia. Valmennusten innostavuus imeytyykin usein koko organisaation henkeen ja positiivisen kulttuurin vahvistamiseen yhteisössä.

   Hälsan roolina kumppanuudessa on luoda turvallinen keskusteluilmapiiri, joka on edellytys muutoksille.

   Jukkatalo Oy:n toimitusjohtaja Joel Tölli kertoo kumppanuudesta Hälsan kanssa:

   “Kumppanuutemme Hälsan kanssa alkoi syksyllä 2020 esihenkilökoulutuksella ja on siitä lähtien ollut jatkuvaa. Saavutimme ensimmäisen kokonaisuuden seurauksena juuri sellaiset tulokset mitä halusimmekin, joten oli luontevaa laajentaa yhteisyötä kohti syvempää kumppanuutta.

   Hälsan avulla olemme oivaltaneet, että meidän pitää asettaa oma rimamme riittävän korkealle.

   Uskallamme mennä kohti suurempia tavoitteita, mutta niiden saavuttaminen vaatii avuksi oikean kumppanin. Kumppanin tehtävänä on ohjata oikeaan suuntaan ja muistuttaa meitä matkan varrella tavoitteistamme. Hälsa on ollut apunamme jo strategian luontivaiheessa henkilöstökokemuksen kehittämisen osalta ja yksi strategiamme keskisimmistä tavoitteista onkin tehdä Jukkatalosta alan ja alueen paras työpaikka.

   Pitkäjänteinen yhteistyö saman kumppanin kanssa rakentaa molemminpuolista luottamusta, joka on kumppanuuden tärkeimpiä elementtejä. Luottamus tuo pitkäjänteiseen kehittämiseen sujuvuutta, kun ei tarvitse aloittaa alusta jokaisen kokonaisuuden kanssa. Myös henkilöstömme tunnistaa tutun kumppanin kautta yhteyden strategiaamme ja näin yksittäisetkin valmennukset nähdään toimenpiteinä kohti isoa tavoitetta.

   Hälsan palvelut ovat laajoja ja laadukkaita ja ne tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja henkilöstön kehittämiseen. Hälsa kuuntelee herkästi tarpeitamme ja kykenee muuttamaan valmennusten sisältöjä nopeallakin aikataululla. Tiimien haasteita on ratkottu ja lähiesihenkilötyö on mennyt huomattavasti eteenpäin, oikeaan suuntaan kohti tavoitteita. Lisäksi olemme yhdessä löytäneet räätälöityjä ratkaisuja myös koko henkilöstön tarpeisiin eli valmennuskokonaisuudet eivät rajoitu pelkästään esimerkiksi johdon valmennuksiin. Henkilöstössämme moni Hälsan valmennuksiin ja koulutuksiin osallistunut on kokenut merkittävää henkilökohtaista kasvua.

   Kaiken kaikkiaan kokemuksemme kumppanuudesta Hälsan kanssa on erittäin positiivinen. Kumppanina Hälsa pitää meidät oikealla tiellä kohti tavoitteitamme. Hälsan ihmisläheinen ote ja aito kiinnostus yhteiskunnan muuttamiseen paremman työelämän kautta ovat suhtautumistapoja, joissa haluamme itsekin olla mukana. Pidempiaikainen kumppanuus tuo selkeyttä myös talouden suunnitteluun henkilöstön kehittämisen saralla.

   Voin ehdottomasti suositella kumppanuutta Hälsan kanssa yritykselle, joka haluaa kokonaisvaltaisesti kehittää henkilöstöään hyvän johtamisen, yksilöiden huomioimisen ja toimivan työyhteisön kautta.”

   Lisätietoja kumppanuudesta Hälsan kanssa: 

   Janne Karjula
   toimitusjohtaja
   045 631 4322
   janne@halsa.fi

   Lue muita blogikirjoituksia