Auditointi

Tiedäthän sen turhauttavan tilanteen, kun toimenpiteitä on tehty jo monta vuotta, mutta ongelmat ovat edelleen samat?

Auditoinnin tehtävänä on saada ihmiset mukaan toiminnan kehittämiseen, varmistaa ihmisten kuulluksi tulemisen kokemus ja piirtää realistinen tilannekuva organisaatiokulttuurin ja johtamisen nykytilasta.

Auditoinnin palvelut

Auditoinnilla tavoitellaan enemmän, mitä henkilösökyselyllä voidaan saavuttaa. Auditoinnilla mennään syvemmälle, mitä esihenkilö voi koskaan päästä. Auditoinnissa luetaan rivien välejä, joita ulkopuolinen työelämäasiantuntija kykenee tunnistamaan. 

Milloin tästä voi olla apua?

Auditoinnista on lähtökohtaisesti apua jokaiselle organisaatiolle, jolle sitä ei ole tehty vastikään. Auditointi auttaa ennen kaikkea toimitusjohtajaa ja johtoryhmää tekemään älykkäämpiä ratkaisuja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Apu on suurimmillaan, kun strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi halutaan määrittää vaikuttavimpia toimenpiteitä.

Toteutus

Auditoinnissa hyödynnetään olemassa olevaa henkilöstökyselyä, teetetään kohdennettu kysely ja haastatellaan ihmisiä organisaation eri tasoilta ja eri toiminnoista. Haastatteluihin osallistuu aina useampi työelämäasiantuntija, jotten asiat ala vääristymään kuulijan puolella.
Haastatteluiden tärkeä tehtävä on kuulla vastausten lisäksi sanojen taakse: Miten johdosta puhutaan? Millainen ihmiskäsitys puheista välittyy? Miten kehittämissuunnitelmiin suhtaudutaan – uskotaanko niihin vai onko ne HR:n puskemia ylimääräisiä rasitteita?

Datan ja haastatteluiden pohjalta työelämäasiantuntija rakentavat auditointiraportin, jossa kiteytetään organisaatiokulttuurin ja johtamisen nykytila sellaiseen pakettiin, joka tuo 100% varmasti lisäarvoa. Raportissa ei toisteta itsestäänselvyyksiä, vaan tuodaan rohkeasti esiin, mitä on kuultu ja mitä asiantuntija suosittelee.

Esimerkiksi raportin kautta saat tietoosi  TOP 3 organisaation suorituskykyä laskevat tekijät, lyhyen tähtäimen kehittämisehdotukset sekä pitemmän aikavälin suositellut toimenpiteet. Lisäksi saat sanoituksen organisaatiokulttuurille.

 

Käytettävissä olevat arviot:

  • Älykäs organisaatio
  • Älykäs yritys
  • Älykäs johtoryhmä
  • Älykäs johtaminen
  • Älykäs tiimi
  • Älykäs itsensä johtaminen

Hyöty organisaatiolle

Auditointi antaa poikkeuksellisen laadukkaan tilannekuvan, sillä A) ulkopuoliselle ammattilaiselle puhutaan selkeästi avoimemmin, mitä esimerkiksi kyselyihin vastataan ja B) ulkopuolisen on helpompi sanoittaa kuultua ja nähtyä, mitä organisaation sisällä olevan.

Auditoinnin ydinhyöty on johdon vvääristymän välttäminen ja rehellisen tilannekuvan saaminen.
Suositeltavaa on käydä auditoinnin tulokset johtoryhmän kanssa läpi, jolloin tilannekuva on koko johdossa selkeä ja totuudenmukainen.