Tätä pohtii tälläkin hetkellä moni koulun rehtori, apulaisrehtori ja johtoryhmä. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat avaimia luottamuksen rakentamiseen. Hyvä johtaminen ja toimiva työyhteisö lisäävät luottamusta ja samalla työntekijöiden hyvinvointia ja työn tuloksia.

Johtamisella on keskeinen vaikutus työhyvinvointiin. Työntekijäkeskeinen ja osallistava johtaminen saa työntekijän kokemaan itsensä hyödylliseksi, tärkeäksi ja oikeudenmukaisesti kohdelluksi. Nykypäivän johtajuus on jaettua johtajuutta ja laadukasta ihmisten johtamista. Hyvä rehtori, apulaisrehtori ja johtoryhmän jäsen on läsnä ja kuuntelee. Hyvä johtaja kirkastaa jatkuvasti ydintavoitteita, kannattaa avointa tiedonkulkua, osallistaa ja kannustaa osaamisen ja työn kehittämiseen. Valmentava ja voimavaroja antava johtaminen motivoi, nostaa yksilön ja ryhmän parhaat puolet esiin. Yksilö, joka voi käyttää kykyjään täysimääräisesti ja vaikuttaa omaa työtään koskeviin tavoitteisiin ja tekemisen tapoihin, kokee työn imua, voi hyvin ja sitoutuu.

Hyvä johtaminen näkyy ihmisten välisenä yhteistyönä ja hyvinä työtuloksina. Johtaminen voidaankin määritellä tavoitteeseen tähtääväksi vuorovaikutukseksi. Esimiestyössä on tärkeää hahmottaa, että ihmisten vuorovaikutukseen voi vaikuttaa parhaiten, kun itse on läsnä. Vaikka hyvä johtaja on hyvä delegoija, esimieheyttä ei voi delegoida.

8 vinkkiä luottamuksen vahvistamiseen työyhteisössäsi
(Mukaellen Mäkipeska ja Niemelä)

  1. Ole rehellinen ja avoin.
  2. Osoita arvostusta ja kunnioitusta työtoveria, hänen osaamistaan ja työtään kohtaan.
  3. Toimi ennustettavasti, johdonmukaisesti ja turvallisesti.
  4. Tee yhteistyötä vastavuoroisesti, niin että molemmilla on velvoitteita ja molemmat saavat hyötyä.
  5. Katso silmiin ja sano kiitos.
  6. Jaa tietoa.
  7. Anna ja pyydä palautetta.
  8. Osoita sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.

 
VINKKI: Äänestäkää johtoryhmässä kolme tärkeintä Luottamuksen pelisääntöä johtoryhmätyönne tavoite huomioiden. Luokaa kullekin säännölle kaksi konkreettista alakohtaa: Miten/missä/milloin tms. Arvioikaa aika ajoin Luottamuksen pelisääntöjen toteutumista. Saman tehtävän voi tehdä tiimeissä, tiimit voivat antaa palautetta johtoryhmälle luottamuksen näkökulmasta jne.